عمومیهمسرداری و ازدواجویژه

احادیث گهربار درباره ازدواج

احادیث گهربار درباره ازدواج
احادیث گهربار درباره ازدواج
احادیث گهربار درباره ازدواج
احادیث گهربار درباره ازدواج

. وقتی کسی که خلق و دین وی مایه رضایت است به خواستگاری می آید , به او زن دهید و اگر چنین نکنید فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد شد. (نهج الفصاحه ، ح 130)

**********************

2. بهترین ازدواج ها آنست که آسان انجام گیرد. (نهج الفصاحه ، ح 1507)

**********************

3. وقتی خداوند خواستگاری زنی را به دل کسی انداخته باشد , مانعی نیست که او را بنگرد. (نهج الفصاحه ، ح 185)

**********************

4. وقتی اشخاص همشأن برای خواستگاری پیش شما آمدند ؛ دختران خود را شوهر دهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید.(نهج الفصاحه ، ح 193)

**********************

5. اگر کسی زنی را خواستگاری کرد و موی خود را رنگ می بندد باید به او خبر دهد که موی خود رنگ می بندد. (نهج الفصاحه ، ح 2.202)

**********************

6. عقد نکاح را محکم کنید و آن را علنی سازید. (نهج الفصاحه ، ح 313)

**********************

7. بوسیله زناشویی روزی بجویید (نهج الفصاحه ، ح 481)

**********************

8. زناشویی (ازدواج) کنید که من از فزونی شما تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه ، ح 568)

**********************

9. ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود ,زیرا من در روز رستاخیز به فزونی شما بر امتهای دیگر افتخار می کنم. (نهج الفصاحه ، ح 1179)

**********************

10. زن برای دین و مال و جمالش گیرند , زن دین دار بجویید . (نهج الفصاحه ، ح 822)

**********************

11. خداوند مردانیرا که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد. (نهج الفصاحه ، ح 714) (مذموم بودن تکرار ازدواج )

**********************

12. سه چیز است که جدی آن جدی است و شوخی آن نیز جدی است , نکاح , طلاق , رجوع (نهج الفصاحه ، ح 1254)

**********************

13. سه چیز است که شوخی در آن روا نیست , طلاق , نکاح , آزاد کردن بنده (نهج الفصاحه ، ح 1263)

**********************

14. زنانی که بی حضور شاهد شوهر می کنند ؛ زناکارند (نهج الفصاحه ، ح 1112)

**********************

15. هر که زن گیرد به این منظور که از محرمات برکنار ماند ؛ بر خدا لازم است که او را یاری کند. (نهج الفصاحه ، ح 1396)

**********************

16. زن مهربان و بچه آور بگیرید که من به فزونی شما بر سایر پیغمبران افتخار می کنم. (نهج الفصاحه ، ح 1144)

**********************

17. زن بگیرید که من به کثرت شما بر سایر ملل افتخار می کنم و مانند مسیحیان راه رهبانیت پیش نگیرید. (نهج الفصاحه ، ح 1145)

**********************

18. زیبای عقیم را بگیرید و با سیاه بچه آور ازدواج کنید که من روز رستاخیز به فزونی شما بر سایر امت های دیگر تفاخر می کنم.(نهج الفصاحه ، ح 1570)

**********************

19. با زن پیر و نازا ازدواج نکنید که از فزونی شما بر امت های دیگر تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه ، ح 2454)

**********************

20. زن بگیرید و طلاق مدهید زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند ؛ دوست ندارد. (نهج الفصاحه ، ح 1146)

**********************

21. زن بگیرید و طلاق مدهید زیرا عرش از وقوع طلاق می لرزد. (نهج الفصاحه ، ح 1147)

**********************

22. خدا چیزی را حلال نکرده که نزد وی از طلاق دشمن تر باشد. (نهج الفصاحه ، ح 2609)

**********************

23. برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنید , زیرا زنان نظیر برادران و خواهران خود فرزند می آورند. (نهج الفصاحه ، ح 1132)

**********************

24.به اشخاص همشان زن بدهید و از اشخاص همشان زن بگیرید و محل نطفه های خود (زنان خود) را به دقت انتخاب کنید.(نهج الفصاحه ، ح 1705)

**********************

25. زنرا برای چهار چیز گیرند : مال ؛ شرف , جمال و دین ؛ و تو زن دین دار بجوی (نهج الفصاحه ، ح 1183)

**********************

26. برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنید و از سیاهان بپرهیزید که سیاهی رنگ زشتی است. (نهج الفصاحه ، ح 1133)

**********************

27. زن بگیرید که زنان توانگری می آورند. (نهج الفصاحه ، ح 1143)

**********************

28. از جمله بهترین وساطت ، وساطت در میان دو کس در کار زناشویی است. (نهج الفصاحه ، ح 3073)

**********************

29. دو رکعت نماز کسی که زن دارد ، بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز عَزَب (مجرد) است. (نهج الفصاحه ، ح 1670)

**********************

30. دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزبست. (نهج الفصاحه ، ح 1671)

**********************

31. هر که زن بگیرد یک نیمه ایمان خویش را کامل کرده ، از خدا درباره نیم دیگر بترسد. (نهج الفصاحه ، ح 2936)

**********************

32. هر که را خدا زنی (همسر برای عصر امروز) پارسا داده ، وی را بر نصف دین خویش یاری کرده و باید درباره نصف دیگر آن از خدا بترسد.(نهج الفصاحه ، ح 3016)

**********************

33. هر جوانی در آغاز جوانی زن بگیرد ، شسطان وی بانگ برآورد ، وای بر او ، دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت. (به شرط رعایت آداب همسرداری) (نهج الفصاحه ، ح 1034)

**********************

34. سه کار است که هر کس به اعتماد خدا و به انتظار ثواب کند ، بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد : هر کس در آزاد ساختن خود به اعتماد خدا و به امید ثواب بکوشد بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد و هر که به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج کند بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد و هر که با اعتماد به خدا و به امید ثواب زمین بایری را آباد کند بر خدا لازم است که ویرا یاری کند و به او برکت دهد. (نهج الفصاحه ، ح 1272)

**********************

35. سه کسند که یاری آنها بر خدا لازم است : آن که در راه خدا جهاد کند و بنده ای که برای آزادی خود قرارداد بسته و می خواهد قیمت آن را بپردازد و کسی که به منظور عفت زن بگیرد (ازدواج کند) (نهج الفصاحه ، ح 1219)

**********************

36. بهترین مهر ها آن است که سبک تر باشد. (نهج الفصاحه ، ح 1489)

**********************

37. نشانه میمنت زن این است که خواستگاریش آسان و مهرش سبک باشد. (نهج الفصاحه ، ح 929)

**********************

38. بهترین زنان امت من کسانی هستند که رویشان نکوتر و مهرشان کمتر باشد. (نهج الفصاحه ، ح 1533)

**********************

39. بهترین زنان آن است که مهرش سبک تر باشد. (نهج الفصاحه ، ح 1536)

**********************

40. زن به اظهار نظر در کار خویش بر ولی ّ خویش مقدم است و دوشیزه نیز پدرش باید درباره کارش از او اجازه بگیرد و اجازه او سکوت است. (نهج الفصاحه ، ح 1297)

**********************

41. هر که زنی گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد ، هنگام مرگ چون زناکاران بمیرد و هر کس چیزی از مردی بخرد و در خاطر داشته باشد که قیمت آن را نپردازد هنگام مرگ چون خائنان بمیرد و خائن در آتش است. (نهج الفصاحه ، ح 1031)
(1) احادیثی گهربار درباره ازدواج که باید بدانید
احادیثی گهربار درباره ازدواج که باید بدانید


(2) احادیث پیامبر اعظم ص و ائمه علیم
احادیث پیامبر اعظم ص و ائمه علیم السلام در باره ازدواج محجبه


(3) احادیثی گهربار درباره اصلاح بین مردم
احادیثی گهربار درباره اصلاح بین مردم


(4) احادیث در مورد روابط زناشویی
احادیث در مورد روابط زناشویی


(5) احادیث تصویری درباره حضرت زهرا علیها
احادیث تصویری درباره حضرت زهرا علیها السلام 1 پوستر و پاورپوینت موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام


(6) احادیثی گهربار درباره ازدواج که باید بدانید - مشرق نیوز
پیامبر ص می فرمایندهر که با زنى به خاطر مالش ازدواج کند خداوند او را به مال وى واگذار مى کند و هر که با او به خاطر جمال و زیبائىاش ازدواج نماید در او چیزى را که خوشایند او نیست خواهد دید و هر که با وى به خاطر دینش


(7) پاداش وساطت در ازدواج
پاداش وساطت در ازدواج


(8) چهل حدیث درباره ازدواج
احادیث کتاب شناسی چهل حدیث درباره ازدواج. هر پسر و دختری که پا به دوران جوانی میگذارد بزرگترین آرزویش ازدواج و ایجاد کانون گرم و پر مهر خانواده است تا یار و مونس و محرم راز پیدا کند و از


(9) احادیث پیامبر اکرم ص و ائمه معصومین ع درباره ازدواج
احادیث پیامبر اکرم ص و ائمه معصوم ع درباره ازدواج همزمان با ماه ربیع الاول و اعیاد پرشکوه این ماه عزیز رحمت واسعه الهی برای بندگان گسترده شده و هر کدام به سهم بندگی خود روزیشان را از این سفره برمی دارند.


(10) احادیث پربار در باب بهترین ازدواج ها
احادیث پربار در باب بهترین ازدواج ها. رسول خدا ص 1. وقتی کسی که خلق و دین وی مایه رضایت است به خواستگاری می آید به او زن دهید و اگر چنین نکنید فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 6 =

دکمه بازگشت به بالا