دلیل مزیت نشسته نوشیدن آب در شب

دلیل مزیت نشسته نوشیدن آب در شب

دلیل اینکه می گویند بهتر است که در روز برای آب خوردن ایستاد و در شب نشسته نوشید چیست؟

هیچ یک از دستورات الهی و تکالیف شرعی بدون حکمت و مصلحت وضع نشده‌اند، گرچه ما نمی‌توانیم به همه این حکمت‌ها آگاهی پیدا کنیم زیرا تنها به اندازه اطلاعات و به میزان معلومات بشری خود در هر عصر و زمان می‌توانیم فلسفه و اسرار احکام الاهی را دریابیم، نه همه آنها را و اصولاً با عمق و وسعت آن دستورات و محدودیت علم ما، نباید غیر از این انتظار داشته باشیم. [1]

ولی با توجه به اینکه خدای حکیم و عادل هیچ قانونی را بی حکمت وضع نکرده است ما یقین داریم که هیچ تکلیفی خالی از حکمت و مصلحت خاص خود نیست [2] و خداوند متعال هرگز فرمانی را به ضرر بنده اش صادر نمی‌کند بلکه هر دستوری که به ما می‌دهد، صلاح و خیر ما در آن است.

بر همین اساس روحیه بندگی اقتضا می‌کند تا فرمانبرداری بی چون و چرای پروردگار خود باشیم و همه دستورات او را اطاعت کنیم .

با این حال در احادیث به حکمت نوشیدن آب به طور ایستاده در روز و به طور نشسته در شب، اشاره شده است که به برخی اشاره می‌شود:

الف) حضرت امام صادق (ع): «آب نوشیدن به حالت ایستاده در شب، زرد آب را در بدن ایجاد می کند.» [3]

ب) حضرت امام صادق (ع): «نوشیدن آب در روز به حالت ایستاده موجب فزونی عرق و بیشتر شدن نیروی بدن می گردد.» [4]

ج) حضرت امام صادق (ع): «ایستاده آشامیدن آب در روز، غذا را گوارا می سازد و ایستاده آشامیدن آب در شب، زرد آب می آورد.» [5]


[1] . نک: مکارم شیرازی ، ناصر و سبحانی ، جعفر ، پاسخ به پرسش های مذهبی.

[2] . نک: پاسخ شماره 764 (سایت: 881).

[3] . شیخ صدوق ، من لا یحضره الفقیه، ج 3 ، ص 353، دارالکتب الاسلامیه .

[4] . همان مدرک شماره 3.

[5] . کلینی، محمدبن یعقوب ، الکافی ، ج6، ص383، دار صعب ، بیروت.

منبع:  islamquest.net

دلیل

دلیل

دلیل مزیت نشسته نوشیدن آب در شب,دلیل مزیت نشسته نوشیدن آب در شب,

برگرفته از : دلیل مزیت نشسته نوشیدن آب در شب