تصاویر دیدنی روز جمعه 10 مرداد 93

تصاویر دیدنی روز جمعه 10 مرداد 93

پاموکاله ترکیه
پاموکاله (Pamukkale) ترکیه

بال‌های شفاف پروانه
بال‌های شفاف پروانه

گربه ناز و ملوس
گربه ناز و ملوس

گربه ناز و ملوس

موشی روی گل قاصدک

خیابان نقاشی شده
خیابان نقاشی شده (Graffiti)

نمایش هوایی نمایی از کشاورزی در Palouse، واشنگتن
نمایش هوایی نمایی از زمین‌های کشاورزی در Palouse، واشنگتن

گردآوری و ترجمه: وبسوار

برگرفته از : تصاویر دیدنی روز جمعه 10 مرداد 93