شعر روحانی در صفحه اینستاگرامش

شعر روحانی در صفحه اینستاگرامش

رئیس‌جمهور روحانی، امروز در صفحه اینستاگرام‌اش اینگونه به منتقدان ادبیات روزهای اخیرش از رسانه‌های چپ تا راست، پاسخ گفت:

شبانی با پدر گفت ای خردمند
مـرا تعلیم ده پـیـرانـه یک پـنـد
بگفتـا نیک‌مردی کن نـه چندان
که گردد چیره گرگِ تـیـز دندان

شعر روحانی در صفحه اینستاگرامش

منبع: کافه سینما

شعر

شعر

شعر در صفحه اینستاگرامش,شعر در صفحه اینستاگرامش,

برگرفته از : شعر روحانی در صفحه اینستاگرامش